Všeobecné podmienky sprostredkovania

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPROSTREDKOVANIA

Schválené Realitnou úniou Slovenskej republiky

Tieto podmienky sú v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č.2011/83/EÚ z 25.októbra 2011 o právach spotrebiteľov, s právnymi predpismi Slovenskej republiky a najvyššími štandardami korektného sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

 

Článok I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné podmienky sprostredkovania (ďalej len „Podmienky“ alebo „VPS“) upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Záujemcu v súvislosti so sprostredkovaním  kúpy, 

       predaja, nájmu alebo prenájmu nehnuteľností, vyplývajúce z uzatvorenej Dohody o sprostredkovaní (ďalej aj ako „Dohoda“), ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto Podmienky.

       Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody. Právne vzťahy založené Dohodou sa riadia ustanoveniami Dohody, ustanoveniami týchto Podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

       Ustanovenia Dohody majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

1.2  Právne vzťahy upravené týmito Podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

Článok II.

VÝKLAD POJMOV

 

2.1.  Pojmy uvedené v tomto Článku veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch, ktorých sa tieto Podmienky týkajú,význam uvedený v tomto  

        Článku, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch uvedené inak.

 

DohodaDohoda o sprostredkovaní (sprostredkovateľská zmluva), na základe ktorej sa Sprostredkovateľ zaväzuje obstarať  Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy o prevode               vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo Nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť s treťou osobou a Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením Sprostredkovateľa.

 

Nájomná zmluvazmluva, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva Nehnuteľnosť, alebo jej časť do užívania tretej osobe (nájomcovi) za dohodnutú odplatu (nájomné). Za Nájomnú zmluvu sa považuje aj podnájomná zmluva, alebo akákoľvek iná zmluva, ktorou Záujemca prenecháva Nehnuteľnosť tretej osobe do dočasného užívania.

 

Nehnuteľnosťnehnuteľnosť určená (alebo druhovo charakterizovaná) v bode (B) Dohody.

 

Nevýhradné sprostredkovanieforma sprostredkovania, pri ktorej je Záujemca oprávnený uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu aj s inými osobami ako Sprostredkovateľom, alebo si zabezpečiť  uzatvorenie samotnej Zmluvy aj svojpomocne. Na nevýhradné  sprostredkovanie sa ustanovenia bodu 7.3. a bodu 10.4. týchto Podmienok nevzťahujú.

 

Paušálna náhrada výdavkovpaušalizovaná kompenzácia, ktorá predstavuje všetky výdavky, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z Dohody. Paušálna náhrada výdavkov predstavuje najmä výdavky za inzerciu a zabezpečenú odbornú pomoc, vrátane právnej asistencie, poskytnutej advokátskou kanceláriou. Ak sa Strany nedohodli inak, Paušálna náhrada výdavkov je vo výške osemdesiatich percent z hodnoty provízie Sprostredkovateľa, ktorá je určená v bode (C) Dohody. Strany vyhlasujú, že takto určená Paušálna náhrada výdavkov je dostatočná a primeraná.

 

Realitné služby – sprostredkovanie uzavretia Zmluvy.

 

Sprostredkovateľ – zmluvná strana Dohody o sprostredkovaní, ktorá je rovnomenne označená aj v Dohode.

 

Strana (v množnom čísle Strany) – zmluvná strana (strany) Dohody, t.j. Sprostredkovateľ a/alebo Záujemca.

 

Vážny dôvod – taký dôvod na strane zmluvnej Strany, ktorý má z objektívnych príčin za následok priame znemožnenie plnenia povinnosti určenej v Dohode alebo Podmienkach. Medzi vážne  dôvody patria vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, hospitalizácia Strany po dobu dlhšiu ako desať dní, ťažká ujma na zdraví Strany, úmrtie príbuzného Strany v priamom rade,  súrodenca, manžela/manželky, druha/družky. Medzi Vážne dôvody nepatria také dôvody, o ktorých Strana pred uzavretím Dohody vedela, alebo mohla Vážny dôvod alebo jeho následky predpokladať.

 

Výhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania dohodnutá na dobu určitú, počas ktorej je na základe vôle Záujemcu jedinou osobou oprávnenou sprostredkovať predaj Nehnuteľnosti Sprostredkovateľ, tak ako to ustanovuje Dohoda o sprostredkovaní. Ak sa Strany nedohodnú inak, pri výhradnom sprostredkovaní nie je Záujemca oprávnený zabezpečiť si uzatvorenie  Zmluvy prostredníctvom tretej osoby (napr. iného sprostredkovateľa) alebo svojpomocne. Ustanovenia bodu 7.3. a bodu 10.4. týchto Podmienok sú účinné a pre obe Strany Dohody záväzné len počas obdobia trvania výhradného sprostredkovania.

 

Záujemca – zmluvná strana Dohody o sprostredkovaní, ktorá je rovnomenne označená aj v Dohode.

 

Zmluva – Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo Nájomná zmluva na Nehnuteľnosť medzi Záujemcom a treťou osobou.

 

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti – akákoľvek odplatná alebo bezodplatná zmluva, výsledkom ktorej je prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prevod obchodného podielu alebo majetkovej účasti v spoločnosti, ktorá je vlastníkom Nehnuteľnosti.

 

Článok III.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

 

3.1.      Sprostredkovateľ sa zaväzuje obstarať  Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy v súlade s podmienkami ustanovenými v Dohode.

3.2.      Sprostredkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.3.      Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať  Záujemcovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť   

            rozhodnutie  Záujemcu uzavrieť  Zmluvu.

3.4.      Rozsah služieb, ktoré poskytuje Sprostredkovateľ  Záujemcovi, je uvedený v bode (E) Dohody.

3.5.      Sprostredkovateľ zodpovedá za vady Realitných služieb podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností

            a podnetov sa nachádza na viditeľnom mieste v kancelárskych priestoroch Sprostredkovateľa a na webovom sídle Sprostredkovateľa: www.realityvychod.sk.

3.6.      Sprostredkovateľ nezodpovedá Záujemcovi za splnenie záväzkov tretích osôb z uzavretých Zmlúv.

 

Článok IV.

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

 

4.1.      Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu.

 

4.2.      Za účelom vyhľadávania tretích osôb, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu, je Sprostredkovateľ povinný zverejniť ponuku Nehnuteľností v elektronických a/alebo tlačených

            inzertných médiách. Výber inzertných médií určuje Sprostredkovateľ. Sprostredkovateľ je taktiež povinný propagovať Nehnuteľnosť aj ďalšími spôsobmi dohodnutými so Záujemcom.

4.3.      Strany sa dohodli, že v prípade ponuky Nehnuteľnosti na predaj bude Sprostredkovateľ nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu pripočítajúc províziu Sprostredkovateľa,

            tak ako je uvedené v bode (C) ods. 1) Dohody a v prípade ponuky Nehnuteľnosti na prenájom, bude Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu

            (mesačného) nájomného pripočítajúc Záujemcom požadovanú cenu energií, tak ako je uvedené v bode (C) ods. 2) Dohody.

4.4.      Sprostredkovateľ sa v prípade prevzatia kľúčov od Nehnuteľnosti zaväzuje:

            a) kľúče starostlivo opatrovať a chrániť pred stratou, poškodením, odcudzením alebo zničením,

            b) pri návšteve Nehnuteľnosti dbať o poriadok a pokoj v Nehnuteľnosti,

            c) navštevovať Nehnuteľnosť iba v súvislosti s vykonávaním činností podľa Dohody, pričom je povinný dbať na to, aby počas návštevy/obhliadky nevznikla na Nehnuteľnosti žiadna škoda,

            d) pri odchode starostlivo nehnuteľnosť uzamknúť a zabezpečiť ju proti neoprávnenému zásahu.

4.5.      Prevzatie kľúčov potvrdia Strany v preberacom protokole.

 

Článok V.

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti

 

5.1.      Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať  tretie osoby – vlastníkov Nehnuteľnosti, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu.

5.2.      Strany sa dohodli, že v prípade záujmu o kúpu Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ hľadať Nehnuteľnosť za Záujemcom akceptovanú cenu, tak ako je uvedené v bode (C)

             ods.1) Dohody a v prípade záujmu o nájom Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ hľadať Nehnuteľnosť za Záujemcom akceptovanú cenu (mesačného) nájomného vrátane ceny energií,

             tak ako je uvedené v bode (C) ods.2) Dohody.

 

Článok VI.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZÁUJEMCU

 

6.1.      Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bola Zmluva uzatvorená s pričinením Sprostredkovateľa, tak ako to vyplýva z Dohody.

6.2.      Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu

             ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.

6.3.      Záujemca je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť na dosiahnutie výsledku Dohody.

6.4.      Záujemca je povinný na vyžiadanie Sprostredkovateľa odovzdať Sprostredkovateľovi všetky dokumenty a podklady, ktoré Sprostredkovateľ potrebuje na splnenie

             predmetu Dohody.

 

Článok VII.

POVINNOSTI ZÁUJEMCU

pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

 

7.1.      Záujemca je povinný sprístupniť Nehnuteľnosť pre tretie osoby, ktoré prejavili záujem o osobnú obhliadku Nehnuteľnosti. Záujemca je zároveň povinný na vyžiadanie 

             predložiť Sprostredkovateľovi všetky dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie Záujemcu disponovať s Nehnuteľnosťou.

7.2.      Záujemca je povinný umožniť prístup do Nehnuteľnosti pre osoby, ktoré konajú v mene Sprostredkovateľa (ďalej iba „Maklér“), súdnych znalcov a iných odborne

             zdatných osôb a umožniť im vykonanie úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných údajov o Nehnuteľnosti.

7.3.      Ak bolo Stranami dohodnuté výhradné sprostredkovanie, Záujemca sa zaväzuje, že počas doby trvania výhradného sprostredkovania neuzavrie zmluvu o sprostredkovaní, 

            sprostredkovateľskú zmluvu, zmluvu o obstaraní predaja veci a ani žiadnu inú obdobnú zmluvu, ktorej predmetom by bolo sprostredkovanie prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti

             alebo prenájmu nehnuteľnosti. V opačnom prípade sa Záujemca zaväzuje uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode

            (C) ods.1) Dohody s názvom „Finančné podmienky v prípade PREDAJA Nehnuteľnosti“, v kolónke „Provízia Sprostredkovateľa“ za predpokladu, že je predmetom sprostredkovania predaj

             Nehnuteľnosti; alebo uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode (C) ods.2) Dohody s názvom „Finančné podmienky

             v prípade PRENÁJMU Nehnuteľnosti“, v kolónke „Provízia Sprostredkovateľa“ za predpokladu, že je predmetom sprostredkovania prenájom Nehnuteľnosti. Strany vyhlasujú, že výška

             Paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu Sprostredkovateľa pri výhradnom sprostredkovaní primeraná, keďže Sprostredkovateľ v prípade výhradného

             sprostredkovania vynakladá výrazne vyššie výdavky na inzerciu a súvisiace služby.

7.4.      Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 7.3. je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

7.5.      Ak Sprostredkovateľ vykoná obhliadku Nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená (napr. iným sprostredkovateľom), je Záujemca povinný o tom

            Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke) a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke tretej osoby so Sprostredkovateľom; v opačnom

            prípade platí, že tretia osoba je Záujemcovi neznáma.

 

Článok VIII.

POVINNOSTI ZÁUJEMCU

pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti

 

8.1.      Ak Sprostredkovateľ vykoná so Záujemcom obhliadku Nehnuteľnosti, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená inou osobou (napr. iným sprostredkovateľom), je Záujemca povinný

            o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke) a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke so Sprostredkovateľom; v opačnom prípade

            platí, že Nehnuteľnosť je Záujemcovi neznáma.

 

Článok IX.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O PROVÍZII

 

9.1.      Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v deň podpisu Zmluvy.

9.2.      Provízia je splatná pri podpise Zmluvy.

9.3.      Akékoľvek vzájomné splatné finančné nároky, ktoré medzi Stranami vzniknú, možno jednostranne započítať.

9.4.      Platba provízie sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti. Záujemca je oprávnený vyplatiť províziu v hotovosti len oprávnenej osobe Sprostredkovateľa.

9.5.      Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k podpisu Zmluvy došlo po skončení platnosti Dohody, ak k uzavretiu Zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou      

            Sprostredkovateľa.

9.6.      Sprostredkovateľovi vzniká nárok na Paušálnu náhradu výdavkov, ak Záujemca napriek prejavenému záujmu a predbežnému (napríklad ústnemu) súhlasu uzavrieť Zmluvu, napokon

            odmietol bez Vážneho dôvodu uzavrieť Zmluvu alebo budúcu Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti (predstieraný záujem predať alebo kúpiť Nehnuteľnosť).

9.7.      Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 9.6. je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

 

Článok X.

PROVÍZIA

pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

   

10.1.      Ak je predmetom sprostredkovania  predaj Nehnuteľnosti, výška provízie Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods.1) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky v prípade

              PREDAJA Nehnuteľnosti“, časť „Provízia Sprostredkovateľa“. Ak je predmetom sprostredkovania prenájom Nehnuteľnosti, výška provízie Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods.2)

              Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky v prípade PRENÁJMU Nehnuteľnosti“ časť „Provízia Sprostredkovateľa“. Strany prehlasujú, že tento spôsob dojednania

              sprostredkovateľskej provízie je dostatočne zrozumiteľný a určitý.

10.2.      Ak dôjde k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za predaj Nehnuteľnosti pod sumu uvedenú v bode (C) ods.1) Dohody (v časti „Záujemcom požadovaná cena“), ostáva

              Sprostredkovateľovi nárok na províziu zachovaný, a to vo výške ako je určená v bode (C) ods.1) Dohody v časti „Provízia Sprostredkovateľa“, ak sa Strany nedohodli inak. Ak dôjde

               k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za prenájom Nehnuteľnosti pod sumu uvedenú v bode (C) ods. 2) Dohody (v časti „Záujemcom požadovaná cena nájomného“), ostáva

               Sprostredkovateľovi nárok na províziu zachovaný, a to vo výške ako je určená v bode (C) ods. 2) Dohody v časti „Provízia Sprostredkovateľa“, ak sa Strany nedohodli inak.

10.3.      Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako

               osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy (napr. tak, že s touto osobou vykonal obhliadku Nehnuteľnosti). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak

               Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.

               Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu

               vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.

10.4.       V prípade, ak je v bode (D) Dohody označené výhradné sprostredkovanie pri predaji Nehnuteľnosti a Záujemca uzavrie Zmluvu na Nehnuteľnosť  bez akejkoľvek súvislosti s činnosťou

               Sprostredkovateľa počas účinnosti  výhradného sprostredkovania podľa bodu (D) Dohody, alebo ak Záujemca bez vážnych dôvodov odmietne uzatvoriť Zmluvu s treťou osobou,

               zaväzuje sa Záujemca uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode (C) ods. 1) Dohody s názvom „Finančné

               podmienky v prípade PREDAJA Nehnuteľnosti“, v kolónke „Provízia Sprostredkovateľa“. V prípade, ak je v bode (D) Dohody označené výhradné sprostredkovanie pri prenájme   

               Nehnuteľnosti a Záujemca uzavrie Nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu na Nehnuteľnosť bez akejkoľvek súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa v čase účinnosti výhradného

               sprostredkovania podľa bodu (D) Dohody, zaväzuje sa Záujemca uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode (C)

               ods. 2) Dohody v časti „Finančné podmienky v prípade PRENÁJMU Nehnuteľnosti“, v kolónke „Provízia Sprostredkovateľa“. Strany vyhlasujú, že výška Paušálnej náhrady výdavkov je

               vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu Sprostredkovateľa pri výhradnom sprostredkovaní primeraná.

10.5.      Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 10.4. je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

 

Článok XI.

PROVÍZIA

Pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti

 

11.1.      Ak je predmetom sprostredkovania kúpa Nehnuteľnosti, výška provízie Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods. 1) Dohody v časti s názvom „Finančné 

             podmienky v prípade KÚPY Nehnuteľnosti“, časť „Provízia Sprostredkovateľa“. Ak je predmetom sprostredkovania nájom Nehnuteľnosti, výška provízie Sprostredkovateľa je určená

              v bode (C) ods. 2) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky v prípade NÁJMU Nehnuteľnosti“, časť „Provízia Sprostredkovateľa“. Strany prehlasujú, že tento spôsob dojednania

              sprostredkovateľskej provízie je dostatočne zrozumiteľný a určitý.

11.2.      Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako 

              osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy (napr. tak, že vykonal obhliadku Nehnuteľnosti vo vlastníctve tejto osoby). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak

              Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.

               Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu

               vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.

11.3.       V prípade sprostredkovania kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti ostáva nárok na províziu Sprostredkovateľovi zachovaný aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu na  takú Nehnuteľnosť,

               ktorá mu bola predstavená Sprostredkovateľom, hoci jej parametre sú odlišné od tých, ktoré Záujemca ako požadované uviedol Sprostredkovateľovi alebo boli definované v prílohe č.1

               Dohody.

11.4.       Sprostredkovateľ je oprávnený vyžiadať si od Záujemcu pri uzavretí Dohody zálohu na úhradu Paušálnej náhrady výdavkov alebo provízie.

 

Článok XII.

DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA

 

12.1.      Písomnosti sa doručujú druhej Strane na adresu uvedenú v Dohode, prípadne na inú adresu, ktorú táto Strana výslovne uviedla ako doručovaciu adresu. Za deň doručenia písomnosti sa

              považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal alebo deň, kedy adresát odmietol písomnosť prevziať alebo deň, kedy sa písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručená

12.2.      Komunikácia medzi Stranami prebieha prednostne e-mailom (na adresy uvedené v Dohode) alebo telefonicky. Druhou stranou vyjadrený súhlas v e-mailovej správe sa považuje za

              doplnenie alebo zmenu Dohody. E-mailová správa sa považuje za doručenú v nasledujúci deň po jej odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

12.3.      Výpoveď nie je možné doručovať elektronickými komunikačnými prostriedkami.

12.4.      Strana, ktorá zmenila svoju adresu, je povinná bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať druhú Stranu.

 

Článok XIII.

ZÁNIK DOHODY

 

13.1.      Dohoda zaniká splnením jej predmetu, dohodou strán, písomnou výpoveďou, odstúpením, príp. zánikom Sprostredkovateľa bez právneho nástupcu.

13.2.      V prípade, ak si Strany v Dohode dojednali nevýhradné sprostredkovanie, je každá zo strán Dohody oprávnená Dohodu kedykoľvek písomne vypovedať.

13.3.      V prípade, ak si Strany v Dohode dojednali výhradné sprostredkovanie, môže niektorá zo Strán túto Dohodu vypovedať najskôr po uplynutí doby, na ktorú bolo výhradné

              sprostredkovanie dojednané a pred uplynutím tejto doby iba v prípade, ak je Sprostredkovateľ preukázateľne nečinný.

13.4.      Výpoveď je účinná dňom doručenia písomnej výpovede druhej Strane Dohody, príp. neskorším dňom, ak je vo výpovedi uvedený neskorší deň.

13.5.      Záujemca má právo odstúpiť od tejto Dohody bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od Dohody uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia Dohody. Pri uplatnení práva

              na odstúpenie od Dohody Záujemca zašle Sprostredkovateľovi oznámenie o odstúpení od tejto Dohody (napríklad prostredníctvom pošty alebo e-mailom) na adresu Sprostredkovateľa

              uvedenú v Dohode. Lehota na odstúpenie od Dohody je zachovaná, ak Záujemca zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Dohody pred tým, ako uplynie lehota na

              odstúpenie od Dohody.

13.6.      Po odstúpení od Dohody Sprostredkovateľ vráti Záujemcovi všetky platby, ktoré Záujemca uhradil Sprostredkovateľovi v súvislosti s uzavretím Dohody. Platby budú Záujemcovi vrátené

              bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo Sprostredkovateľovi doručené oznámenie o odstúpení od tejto Dohody. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým

              spôsobom, aký pri platbe použil Záujemca, ak Záujemca výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platieb, a to bez učtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

13.7.       Ak Záujemca požiadal o začatie poskytovania realitných služieb počas lehoty na odstúpenie od Dohody, má povinnosť uhradiť Sprostredkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia

              do dňa, kedy Sprostredkovateľovi bolo doručené oznámení o odstúpení od tejto Dohody.

13.8.       Záujemca nemôže odstúpiť od Dohody, ak sa poskytovanie Realitných služieb začalo s výslovným súhlasom Záujemcu a Záujemca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením

               tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí Realitných služieb právo na odstúpenie od Dohody, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Realitných služieb.

 

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

14.1.      Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

14.2.      Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

14.3.      Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo strán Dohody. Akékoľvek zmeny a dodatky k Dohode je možné vykonať iba po dohode strán a výlučne v písomnej

             podobe.

14.4.      Záujemca berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa

             ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

14.5.      Záujemca udeľuje svoj súhlas na použitie všeobecných údajov o Nehnuteľnosti a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, internete a pod.

14.6.      Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody uzavretej medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom, a sú pre obe Strany záväzné. Právne vzťahy vyplývajúce z Dohody sa spravujú

              Podmienkami účinnými v čase uzatvorenia Dohody.

14.7.      Ak by sa niektoré ustanovenie Podmienok stalo vo vymedzenom rozsahu neplatné alebo neúčinné, ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú v platnosti v plnom

             rozsahu. Strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť príslušné ustanovenie platným ustanovením, ktoré bude obsahovo najbližšie neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu.

14.8.      Dohoda a Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

 

Toto znenie Podmienok nadobúda účinnosť  1.mája 2018.